„РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)“ – ФАЗА 1


С дейностите, предвидени по процедурата, следва да бъдат създадени условия за развитие на потенциала и възможностите на учениците за успешно завършване на средно образование, бъдеща социална, професионална и личностна реализация. За учениците, за които пълноценното развитие в училище е свързано с преодоляване на образователни дефицити, следва дейностите по процедурата да спомогнат и за решаване на този проблем.

Процедурата е насочена към индивидуалните потребности на учениците и развитие на интересите им за разгръщане на заложбите и способностите им в избрани от тях области, както и за повишаване на успеваемостта в училищата, като се допълват, развиват и надграждат компетентностите, знанията и уменията, придобити чрез задължителната училищна образователна подготовка. Описаните специфични цели на процедурата включват възможността да се прилагат както подходящи педагогически методи и прийоми, така и училищата да използват в практиката образователни електронни (мултимедийни) продукти, с оглед постигане на „разбираемо“, достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Специфични цели на процедурата:

 • развитие на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците;
 • преодоляване на образователните дефицити1 на учениците, които имат нужда от повече постижения в училищната дейност, като предпоставка за пълноценното им участие в образователния процес;
 • образователна интеграция на децата чрез формиране на общности по интереси;
 • развитие на допълнителни знания, умения и компетентности у учениците, свързани с подкрепа за развитие на способностите им, извън тези, които са включени в задължителната училищна подготовка;
 • ориентиране на допълнителните образователни дейности към мотивацията за учене, постигане на устойчиви познания и интереси, както и развитието на индивидуалните способности;
 • осмисляне на свободното време на учениците чрез насочването им към дейности за развитие на индивидуалните им способности и интереси;
 • превръщането на училището в по-привлекателно място за учениците с цел превенция на напускане на образователната система и повторно включване в образователната система;
 • създаване на перспектива в училищата чрез извънучебна дейност всеки участник да придобие увереност в собствените си сили, да формира и реализира собствени стратегии за успех и мотивация за учене;
 • създаване на условия за развитие на социалната принадлежност, засилване на културната и националната идентичност и повишаване на етническата толерантност и мултикултурната интеграция;
 • създаване на устойчиви механизми за участие на общността в дейността на училището и за работа с родителите на децата от уязвими групи.
 • създаване на модел на обществен мониторинг върху избора и провеждането на дейностите, развиващи специфични знания, умения и компетентности.

През учебната 2016/2017 г. в училището ни са сформирани 4 групи за преодоляване на обучителните затруднения и две групи за занимания по интереси:
Приложение

Съвет към проекта „Твоят час“:
Председател: Златина Николова
Членове: Марина Костадинова, Димитър Вангелов, Величка Янева, Ирина Михайлова.


Project Image

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ
по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

за период от 01.05.2017 г. до 31.05.2017 г.


Данни за училището, организирало публичните изяви
Код по админ. Име на училище Населено място Община Област
2821520 ОУ „Стефан Караджа“ с.Стефан Караджово Болярово Ямбол

Данни за извънкласни дейности, включени в публичните изяви
Наименование на извънкласна дейност Тема на събитието Ръководител Тип*
1 Преодоляване на обучителни затруднения по математика за ученици от II клас Числата до 100 и действия с тях Дянка Андонова З
2 Преодоляване на обучителни затруднения по математика за ученици от II клас Математика, ура! Дянка Андонова З
3 Народни танци Представяне на танците на патронния празник на училището Дора Карагьозова И
4 Математика за ученици от ІІІ клас Математиката е забавна Венета Манова-Радева З
5 Математика за ученици от ІV клас Математиката е забавна Венета Манова-Радева З
6 Словесно изпълнителско и театрално майсторство Представяне на пиеса Красимира Николова И
7 Словесно изпълнителско и театрално майсторство Представяне на литературно-музикална програма Красимира Николова И

*
«И» - извънкласни дейности по интереси.
«З» - извъкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения.


Данни за публичните изяви

1. Учениците от група «Преодоляване на обучителни затруднения по математика за ученици от II клас» представиха своите знания за числата до 100 и действията с тях на публична изява, проведена в ОУ»Ст. Караджа» с. Ст. Караджово на 9.05.2017г. На урока присъстваха всички ученици от групата, техни родители, учители. Учениците се упражняваха в работен лист, в който бяха систематизирани задачи от изучените теми през годината. Децата показаха увереност в собствените сили и знанията си, минимум дефицити от знания по математика. Особено се забавляваха със занимателния елемент в работния лист. Родителите имаха възможност да се убедят в напредъка на своите деца и ползата от работата им по проект «Твоят час».

2. Втората публична изява на групата се проведе на 18.05.2017г. в класната стая на втори клас. На мероприятието присъстваха учители и директорът г-жа Дора Карагьозова. Урокът имаше за цел да демонстрира възможностите на учениците и удоволствието им да учат математика. Основна част в урока заемаше работата на учениците в тренажори от интернет, както и в https://learningapps.org/, където всеки от тях има свой акаунт. Занятието завърши със занимателните задачи в Сборника със задачи. Участниците в групата демонстрираха самоувереност, формирани правилни умения за решаване на задачи и по-висока мотивация за учене.

3. На 11 май се проведе патронният празник на училище «Стефан Караджа». В него взе участие и групата за народни танци, сформирана по проект «Твоят час». Представиха се няколко хора – Талашманийско, Бучимиш, Арканул. Присъстваха родители и жители на селото. Празникът се проведе в читалище «Стефан Караджа». Учениците танцуваха с новите туники, венчета, чорапогащници, всички закупени по проекта.

4 и 5. На 30.05.2017г. се проведе публична изява по проекта „Твоят час“ на тема „Математиката е забавна“ с участниците от групите за обучителни затруднения от 3 и 4 клас. Учениците решаваха забавни аритметични задачи, откриваха, измерваха и оцветяваха видовете триъгълници според страните и ъглите им, умуваха върху интересни логически задачи. На урока присъстваха родители и представители на училищния съвет по Твоят час.

6. На 11.05.2017 г. в салона на НЧ „ Стефан Караджа”, се проведе честване на патронния празник на нашето училище. Групата по интереси „Словесно изпълнителско и театрално майсторство” взе участие в програмата с рецитал и с пиеса. Сценарият на тържеството бе подготвен и воден от участниците в групата. На тържеството присъстваха учениците и учителите от училището, кметът на селото, родители и част от жителите на населеното място. Костюмите на участниците в групата по интереси са закупени по проекта.

7. На 31.05.2017 г. в стаята на 4 клас се проведе тържествено приключване на учебната 2016/2017 година за начален курс. Сборната група по „Словесно изпълнителско и театрално майсторство” към училището изнесе литературно-музикална програма посветена на Родината, приятелството и училището. На връчването на удостоверенията за завършен първи клас и завършена степен на образование - /4 клас/, присъстваха всички ученици от 1 до 4 клас, учители и родители.

Дата: 02.06.2017 г.
Предал: Дора Карагьозова

----------------- www.eufunds.bg -----------------

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.